فرمان حکومت تره کی مبنی بر الغاي سود و سلم و طلب مالکان زمين بر دهقانان (۲۱ سرطان ۱۳۵۷)

فرمان حکومت تره کی مبنی بر الغاي سود و سلم و طلب دهقانان بر مالکان زمين (۲۱ سرطان ۱۳۵۷)