قیام مردم کابل برعلیه دولت نورمحمد تره کی (۲و۳ سرطان ۱۳۵۸)

قیام چنداول اشاره به تظاهرات مردم شیعه و اکثراً هزاره منطقه چنداول کابل علیه حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به رهبری نورمحمد تره‌کی دارد که در روزهای ۲ و ۳ سرطان (تیر) ۱۳۵۸ بوقوع پیوست. این قیام توسط نیروهای امنیتی سرکوب گردید.