تاریخ امروز

شمسیسه شنبه - 4 عقرب 1400
4-8-1400

قمریالثلاثاء - 19 ربيع الاول 1443
19-3-1443

میلادیTuesday - 26 October 2021
26-10-2021


  فرق ثروتمندان با فقرا در این است که: ثروتمندان همه پول شان را سرمایه گذاری می کنند و بقیه را خرج می کنند ولی فقرا همه پول شان را خرج می کنند و بقیه را سرمایه گذاری می کنند.
- جیم ران


قانون روز:

هرگاه مأمور مؤظف به حکم قانون حق اعتراض بر امرمقامات ذیصلاح را نداشته باشد، در صورت ارتکاب عمل جرمی با رعایت احکام مندرج مواد ۱۲۰، ۱۲۱و ۱۲۲ این قانون، مجازات نمی گردد. دراین صورت آمر، مسؤول شناخته می شود.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز