تاریخ امروز

شمسیدوشنبه - 11 ميزان 1401
11-7-1401

قمریالاثنين - 7 ربيع الاول 1444
7-3-1444

میلادیMonday - 03 October 2022
03-10-2022


  لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.
- علی شریعتی


قانون روز:

هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تأديه کند.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز