بر کناري نور محمد تره کي از مقام رهبري حزب خلق و حکومت افغانستان و اعلان جانشینی حفيظ الله امين (۲۵ سنبله ۱۳۵۸)