امضای معاهده لاهور بین شاه شجاع، رنجیت سینگ و حاکم هند برتانوی (۵ سرطان ۱۲۱۷)

به تاریخ ۲۶ جون ۱۸۳۸ میلادی این معاهده ۱۷ ماده ای امضا گردید که بعضی مواد مورد توجه آن قرار ذیل است:
ماده اول: آنچه ممالک متعلقه این روی آب سند وآن روی آب مذکور که درتحت تصرف داخل علاقه سرکار خالصه جی است چون صوبۀ کشمیر، حدود شرقی، غربی، جنوبی وشمالی اتک، چچه، هزاره، کنبل، وانت، وغیره توابع آن. پیشاور با یوسفزای وغیره.ختک، هشت نگر، مچنی، کوهات ، هنگو وسایر توابع پیشاور تاحد خیبر، بنو، وزیر، تانگ، گرانگ، کاله باغ، خوشحال گده وغیره باتوابع آن. دیره اسماعیل خان وتوابع آن. دیره غازی خان وکوت مشهن، عمر کوت وغیره باجمیع توابع آن. سپنگر، اروات مند، اجل، حاجی پور، روح پور، هرسه کچی، ملک مینگره باتمام حدودآن. صوبه ملتان باتمان ملک آن، سرکار شاه موصوف وسایر خاندان سدوزایی را در ممالک مر قومه الصدر، هیچ دعوای نسلأ بعد نسل وبطنأ بعد بطن نبوده ونخواهد بود.
ماده چهارم: درباره شکارپور وعلاقه های سند که در راست دریای سند واقع است، هر فیصله ای که بین رنجیت سینگ وکلا دوید به عمل آید طرف قبول شاه شجاع خواهد بود