عضویت افغانستان در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (۱۴ جولای ۱۹۵۵)

عضویت افغانستان در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (۱۴ جولای ۱۹۵۵)