اعلان بی طرفی افغانستان در جنگ جهانی دوم (۶ سپتمبر ۱۹۳۹)

با آغاز جنگ جهانی دوم، پادشاه وقت افغانستان محمد ظاهرشاه اعلان بی طرفی کرده و در اکتر ۱۹۴۱ تصمیم مشابه از سوی لویه جرگه اتخاذ گردید