روز جهانی ملل متحد

۲ عقرب مطابق۲۳ اکتوبر روز جهانی ملل متحد