تعین برهان الدین ربانی به عنوان رئیس جمهور (۱ سرطان ۱۳۷۱)

تعین برهان الدین ربانی به عنوان رئیس جمهور (۱ سرطان ۱۳۷۱)