تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


  لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.
- علی شریعتی


قانون روز:

ماده۳۱۳: (۱)شخصی که به منظور عرضه به دیگران،هیرویین،کوکایین،یا مورفین را با مواد غذایی،نوشیدنی یا سایر مواد مخلوط یا ترکیب نماید، به حد اکثر حبس متوسط،محکوم می گردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز