تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


  تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید.
- جوزف پوتاسکی


قانون روز:

جزای های اصلی دارای انواع ذیل میباشد: ۱- جزای نقدی. ۲- حبس. ۳- اعدام.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز