تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


  لیس منا من دعا الی عصبیه و لیس منّا من قاتل عصبیه و لیس منّا من مات علی عصیبه:
نیست از ما ، نیست از جمله ما کسانیکه مردم را به تعصب دعوت کند ، از جمله مانیست کسانیکه از روی تعصب می جنگند ، واز ما نیست کسیکه بر تعصب بمیرد.
- حدیث نبوی


قانون روز:

جرایم سایبری عبارت از جرایمی است که وسیله تکنالوژی مدرن اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی یا اینترنتی در فضای سایبر ارتکاب میابد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز