تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


  مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت.
- آبراهام لینکلن


قانون روز:

حق دفاع مشروع هنگامی بوجود می آید که دفاع کننده روی اسباب معقول و دلایل منطقی یقین نماید که خطر تجاوز بر جان، ناموس، آزادی یا مال خودش شخص دیگری متوجه باشد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز