تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


 
پیری دیدم به خانه‌ی خَمّاری
گفتم نکنی ز رفتگان اخباری
گفتا مِی خور که همچو ما بسیاری
رفتند و خبر باز نیامد باری
- حکیم عمر خیام


قانون روز:

ماده۳۱۲: (۲)شخصی که جهت ارتکاب جرایم مندرجِ این فصل سلاح یا مواد منفجره یا مسموم کننده را حمل نماید و یا به حمل آن امر نماید، به حبس متوسط بیش از سه سال، محکوم می گردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز