تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


  هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست
- ابو علی سینا


قانون روز:

هرگاه مأمور مؤظف به حکم قانون حق اعتراض بر امرمقامات ذیصلاح را نداشته باشد، در صورت ارتکاب عمل جرمی با رعایت احکام مندرج مواد ۱۲۰، ۱۲۱و ۱۲۲ این قانون، مجازات نمی گردد. دراین صورت آمر، مسؤول شناخته می شود.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز