تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


  مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت.
- آبراهام لینکلن


قانون روز:

ماده۳۱۰ :(۲) شخصی که، طفل یا شخص مصاب به جنون یا سفاهت یا معتاد مواد مخدر را به منظور ارتکاب جرایم قاچاق مندرج این فصل استخدام نماید، علاوه بر حداکثر مجازات جرم اصلیِ، به حبس طویل بیش از هفت سال محکوم می گردد. در صورتیکه این جرم توام با اجبار باشد، مرتکب به جزای حبس طویل بیش از ۱۰ سال، محکوم می گردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز