تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


  هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند از صورت انسانی خارج می شود
- ابو علی سینا


قانون روز:

شخصی که به طور غیرمجاز به سیستم،برنامه یا اطلاعات کمپیوتری متعلق به دیگری دسترسی حاصل کند، به حبس قصیر محکوم میگردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز