تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


  آنچه مرا نکُشد، نیرومندترم می‌سازد؛ این را در مکتب جَنگِ زندگی آموخته‌ام
- فریدریش نیچه


قانون روز:

ماده۳۱۲: (۱)شخصی که در اثنای محو مزارع بنگ دانه، خشخاش یا کوکا ویا ضبط مواد مخدر و گرفتاری قاچاقبر، به استعمال صلاح ناریه یا جارحه یا مواد منفجره یا مواد مسموم کننده متوسل گردیده و موظف خدمات عامه یا شخص موظف در پروسه را تهدید، مجروح، مضروب یا معلول نماید یا به قتل برساند، علاوه بر مجازات جرم قاچاق مواد مخدر و موادروان گردان مندرج این فصل به مجازات جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز