تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


  شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.
- سقراط


قانون روز:

سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز