تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


  مهم ترین روزهای زندگی هر انسان، دو روز است: روزی که به دنیا می آید و روزی که دلیلش را بفهمد.
- مارک تواین


قانون روز:

ماده ۳۰۹:(۲) شخصی که وسایل و تجهیزات مندرج فقره(۱)این ماده را با داشتن جواز وارد ولی آنرابه مقصد تولید و پروسس غیر مجاز مواد مخدر، فروش و استعمال نماید، به حبس طویل بیش از ۱۰ سال، محکوم می گردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز