تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


  تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید.
- جوزف پوتاسکی


قانون روز:

ارتکاب قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد، مگر این که بمنظور دفاع در برابر یکی از اعمال ذیل صورت گرفته باشد: ۱- دفاع در برابر عملی که خوف مرگ یا جراحت شدید از آن به دلایل معقول موجود باشد. ۲- دفاع در برابر تجاوز جنسی یا تهدید آنی به آن. ۳- دفاع در برابر عمل اختطاف یا گروگان گیری. ۴- دفاع در برابر عمل حریق عمدی خطرناک. ۵- دفاع در برابر سرقتی که مطابق احکام این قانون جنایت باشد. ۶- دفاع در برابر عمل داخل شدن غیر مجاز از طرف شب به منزل مسکونی یا ملحقات آن.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز