تاریخ امروز

شمسیشنبه - 3 ميزان 1400
3-7-1400

قمریالسبت - 17 صفر 1443
17-2-1443

میلادیSaturday - 25 September 2021
25-09-2021


  تخیل مهم تر از دانش است.
- آلبرت انیشتین


قانون روز:

ماده۳۱۳: (۲)شخصی که به منظور عرضه به دیگران سایر مواد مندرج جدول های شماره۳،۲،۱ منضفه قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن، را با موادغذایی، نوشیدنی یا سایر مواد مخلوطی یا ترکیب کند، با در نظر داشت نوع مواد، به حداکثر حبس قصیر، محکوم می گردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز